ВСИЧКИ, които имат сключени „Договори за банков кредит със сключена застраховка „Живот на получатели на кредити” в „ДЗИ” АД ( „наследени” от Пощенска банка) и ипотечни договори за обезпечаване на тези кредити НЕКА СЕ ОБАДЯТ, посредством контактната форма на този сайт, за да бъдат отървани от банкерското робство, да спасят парите и ипокераните си имоти и да получат полагащите им се обезщетения от тази банка, чрез готовия за предявяване колекгивен иск срещу Пощенска банка ! ВСИЧКИ, които имат сключени договори за ипотечни кредити БЕЗ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОДИ с банки : „Пиреос”, „Райфайзен”, „ДСК” , „Пощенска банка” и „ОББ” НЕКА СЪЩО СЕ ОБАДЯТ, за да бъдат отървани от банкерското робство , чрез готовите за предявяване колекгивни искове срещу тези банки !
 
Съд.  изпълнители
 
 
Продажби и обяви
 
 
Нашите услуги
 
 
Контакти
.

Имате въпрос ?

Попитайте

.
 
 
Информация за Вас
 
 
Портала  в  числа
.

Посещения досега

768 648

Средно месечно

61 327

Средно дневно

2 036

.
 

 

Продажби от съдебни изпълнители     Продажби от частни лица и фирми

Безплатни правни съвети. Внимание !!! 

Пазете си парите,  необходими за депозити при участие в търгове за обявени за публична продан имоти, за да не „изгорите” и Вие. 

Този първи портал на съдебните изпълнители бе създаден с цел една законосъобразна дейност и създателите му, продължават да се придържат към тези свои цели .

С оглед на това повтаряме :

Пазете си парите,  необходими за депозити за участие в търгове за обявени за публична продан имоти, за да не „изгорите” и Вие. 

ФАКТ ПЪРВИ : Оказа се, че поради неизпълнение на служебните си задъл- жения , които са наложени, както от Общоевропейското законодателство и така и от Решенията на съда в Страстбург много от гражданските съдии, изда- ващи изпълнителни листове НЕ проверяват служебно дали представяните им от банките Кредитни и Ипотечни договори СА ЗАКОносъобразни (прав но-валидни) и издават изпълнителни листове въз основа на едни абсо- лютно НЕзаконнни (нищожни) кредитни и абсолютно НЕзаконни (нищожни) ипотечни договори и абсолютно недействителни ипотеки .

ФАКТ ВТОРИ  :  проверка дали са законни или са противозаконни кредитните и ипотечните договори също така НЕ ПРАВЯТ И СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕ- ЛИ (те за разлика от гражданските съдии нямат такива задължения)  и започват изпълнителни процеси за продажби на имоти, без да се интересуват от законността на предоставяните им ОТ банките кредитни и ипотечни договори, вледствие на което се оказа, че около 80% (осемдесет процента) от продаваните имоти се продават противо-законно, тъй като са незаконни (нищожни) кредитните и ипотечните договори , и ако е бил спазен закона – то е било невъзможно тези имоти да бъдат изнесени за продан .

ФАКТ ТРЕТИ :  През 2009 г. излезе от печат , в обем на четери тома , "смърто- носния" за банковия произвол, юридически бестселър ВСИЧКО ЗА СЛОМЯВАНЕТО НА БАНКОВИЯ ПРОИЗВОЛ- ОБЩО, СПЕ- ЦИАЛНО И ТОТАЛНО СЛОМЯВАНЕ.” - щракнете тук, за да го видите, известен още и като  Първият законен противо-бан- ков ЮМРУК  - сложил началото на серията процеси срещу банки, банкери и съдебни изпълнители .

ФАКТ ЧЕТВЪРТИ :  Вече огромен брой граждани – жертви на банковия про- извол,   както и значителен брой правозащитници се снабдиха с този "смър- тоносен" за банковия произвол юридически бестселър ВСИЧКО ЗА СЛО- МЯВАНЕТО НА БАНКОВИЯ ПРОИЗВОЛ - ОБЩО, СПЕЦИАЛНО И ТОТАЛНО СЛОМЯВАНЕ.” , който е написан на един общоразбираем език и от него разбраха и продължават да разбират, че имотите им противозаконно се изна- сят на публични продан, тъй като са нищожни (противозаконни) кредитните и ипотечните им  договори .

ФАКТ ПЕТИ :  Въз основа на споменатия бестселър все повече жертви на банковия произвол, след като са изнесени за продан имотите им , в хода на този изпълнителен процес – предявят искове за установяване нищожността (недействителността) на кредитните и ипотечните им договори, с които иско- ве също така искат осъждането на банки, банкери и съдебни изпълнители за репариране (заплащане) на причинените им от тези противозаконните про- дажби вреди .

- И какво става с Вас, ако участвувате в един такъв търг за продан на имот ?

АМИ ГУБИТЕ ПАРИТЕ СИ ВНЕСЕНИ ОТ ВАС КАТО ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕТЕ . ЗАЩО  и КАК ?

-  Ами като по време на търга (чиято процедура не е чак толкова бърза), граж- данинът (или фирмата), чийто имот се продава, предяви иск за установяване нищожността (недействителността) на кредитните и ипотечните им договори, с които искове също така искат осъждането на банки, банкери и съдебни из- пълнители за репариране (заплащане) на причинените им от тези противо- законните продажби вреди, ТО

 • ПРОВЕЖДНЕТО НА ТЪРГА (провеждането  на изпълнителния процес) СЕ СПИРА (като обезпечителна мярка за защита интересите на потър- певшия гражданин), докато с влезнало в сила съдебно решение (който процес , също не е чак толкова бърз ) НЕ бъде решено дали ипотеката е действителна (законна) или не и / или  дали и кредитният договор е действителен (законен) или не  .

- И какво става през всичките тези години с парите, които Вие сте внесли като депозити, за участие в един или друг търг ?

- АМИ ГУБИТЕ ГИ ЗА ЕДИН НЕМАЛЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ , докато се точат всичките тези съдебни дела .

През целия този перод НЕ можете да си ги вземете об- ратно, стоят си в банковата сметка на държавния или частния съдебен изпълнител, и чак когато излезе окончателното решение на гражданският съд – чак тогава , в зависимост от това какво е решил гражданския съд – може да си вземете парите обратно, ако съдът е решил, че ипотеката е противозаконна и / или, че кредитният договор е противозаконен, поради което продажбата се прекратява.

- Ако пък съдът реши, че ипотеката е законна и действителна - но при 80 %  подадени искови молби съдилищата решават че ипотеките и кредитните договори са противозаконни,   то Вашето участие в търга продължава, независимо дали на Вас вече не ви е дотегнало да чакате, години наред и независимо от това,  дали вече не сте загубили интерес да купите имота.

- Ако се откажете да продължите участието си в този търг, то пак ще загубите парите си.

- Какъв е Вашият правилен ход, за да не попаднете в този омагьосан кръг ?

- Ами преди да вземете решение да участвувате в един или друг търг – проучете кредитния  и ипотечния договор, и ако от това проучване разберете, че един от тях е противо-законен (без значения кой от двата) – то НЕ депозирайте пари за участие в този търг , защото е грамадна вероятността да ги загубите по гореописания начин.

 • А поради изключителната некомпетентност, професионална непригод- ност,  или злоумисъл на огромен брой на работещите в банковата сфе- ра, то се оказа, че противозаконните ипотечни договори (недействител- ните ипотеки) и противозаконните кредитни договори – са повече от 80 % (осемдесет процента) от всички сключени такива .

И така, тъй като създателите на този сайт нямат физическата възможност да проверяват дали са законни или са противозаконни ипотечните и кредитните договори, - респ. дали за законни или противозаконни провежданите търго- ве, то повече на тази страница , създателите на този портал няма да публику- ват обявления за продан, ЗА НЕ ИМ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА И ОТ ТЯХ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТИЕ В ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ГРАЖДАНИ .

За повече информация по този въпрос, кликнете тук : „Всичко за сломя- ването на Банковия произвол – общо, специално и тотално сло- мяване”. Първият законен противобанков юмрук , чиито създатели, също така са и основатели на Международния Народо-Правозащитен Съюз на Антибандиските сили, чиито цели са изложени в друг бестселър „Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм”, като (проект на ) Закон №1 в тази книга (програма) е :

·   „Законът за унищожаване на бандитизма в банковото и кредитното дело”

За повече информация по този въпрос  кликнете тук : Съюз на Анти-бандитските Сили

Имот/вещ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Местонахождение

гр. Варна, гр. област Варна, улица „Драгаш” № 25

Описание

 

Самостоятелно обособен обект в сграда: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с предназначение за „Кафе Аперитив”, разположено на две нива – на сутерен и партерен етаж от жилищната сграда – етажна собственост, находяща се в гр. Варна, област Варна, улица „Драгаш” № 25 /двадесет и пет/, със :

 • застроена площ на първо ниво от 54.40 /петдесет и четири цяло и четиридесет стотинки/ кв. м. и със застроена площ на второто ниво от 36.14 /тридесет и шест и четиринадесет стотинки/ кв. м., и

 • състоящо се от : на първо ниво – партерен етаж – мокър бюфет, кухня – студена и търговска зала и на второ ниво – търговска зала, помещение за персонал, преддверие и WC,

 • при граници на първо ниво – партерен етаж: от две страни улици, офис № 2 /две/, гараж № 1 /едно/, и при граници на второ етаж – сутеренен етаж: изба на апартамент № 1 /едно/, изба на апартамент № 5 /пет/, изба на апартамент № 10 /десет/, изба на апартамент № 12 /дванадесет/ и изба на апартамент № 16 /шестнадесет/,

 • както и припадащите му се 8.3945% /осем цяло три хиляди деветстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата,

КАКТО и 25.00 /двадесет и пет/ кв. м. идеални части от правото на собственост върху Урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, с № ХІV-291 /четиринадесет римско, двеста деветдесет и едно – арабско/ с площ 280.00 /двеста и осемдесет/ кв. м., попадащ в квадрат 40 /четиридесет/ по плана на 16-ти /шестнадесети/ микрорайон на град Варна, при граници: улица „Драгаш”, улица „Иван Нивянин”, УПИ с № ХІІІ – 290 и УПИ с № ХV – 292.

Начална цена

187 752 /сто осемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два/ лв.

Краен срок

от 26.02.2009. до 26.03.2009

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.
 

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

 

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 13.00 до 16.00 часа по местонахождението му гр. Варна, ул. „Драгаш” № 25.
 

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400203.
 

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки делничен ден от понеделник до петък от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.
 

На 27.03.2009 г. в 11.30 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Местонахождение

село Равна гора, община Аврен, област Варна,

Описание

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № VІІІ-16 /осем – римско, шестнадесет – арабско/ с площ 1 080.00 /хиляда и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 22 /двадесет и две/ по плана на село Равна гора, община Аврен, област Варна, при граници съгласно представена скица: УПИ с № І-16 /едно – римско, шестнадесет – арабско/, УПИ с № ІІ-17 /две – римско, седемнадесет – арабско/, УПИ с № ІV-16 /четири – римско, шестнадесет – арабско/ и улица,

 • ведно с построените в имота Жилищна сграда със застроена площ 130.00 /сто и тридесет/ квадратни метра и Навес без посочена площ съгласно предходен документ за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка с площ от 40 /четиридесет/ кв.м..

Начална цена

116 960 /сто и шестнадесет хиляди деветстотин и шестдесет/ лв.

Краен срок

от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г.

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.
 

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г., всеки понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му с. Равна гора.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400204.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки делничен ден от понеделник до петък от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 27.03.2009 г. в 11.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

Жилищна сграда на два етажа

Местонахождение

град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна

Описание

 

Самостоятелно обособен обект – Жилищна сграда на два етажа, с обща застроена площ от 151.00 /сто петдесет и един/ кв. м., състояща се от:

 • първи етаж – входно антре, кухненски бокс, дневна с трапезария, санитарен възел и стая, втори мансарден етаж – коридор, санитарен възел, две стаи, покрита тераса и външно стълбище, ситуационно разположена в близост до улица и УПИ с № І-177 /едно римско, сто седемдесет и седем арабско/, построена в североизточната част на поземления имот, в който е построена сградата,

 • КАКТО И ½- ра /една втора/ идеална част от мястото, в което е построена сградата, съставляващ Урегулиран поземлен имот с № ІІ-177 /две римско, сто седемдесет и седем арабско/ с площ 775 /седемстотин седемдесет и пет/ квадратни метра, попадащи в квартал 11 /единадесет/ по плана на град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, при граници съгласно представената скица: улица, УПИ с № І-177, УПИ с № ІІІ-177 и УПИ с № ХVІІ-178.

Начална цена

61 000 /шестдесет и една хиляди/ лв.

Краен срок

26.02.2009 г. до 26.03.2009 г

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му гр. Долни чифлик.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400210.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки делничен ден от понеделник до петък от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 27.03.2009 г. в 12.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

1/2 идеална част от: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩИНА СГРАДА

Местонахождение

с. Костенец общ. Костенец

Описание

 

МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩИНА СГРАДА със застроена
площ от 60,00кв.м., състояща се от СУТЕРЕН /мазе/ и ДВА ЖИЛИЩНИ ЕТАЖА всеки един от тях с по две стаи, кухня и санитарен възел, ведно с правото на строеж върху УПИ ХV–1766 в кв.101 по плана на с. Костенец, целият с площ от 710,00кв.м., идентичен с парцел ХV-467 в кв.101 по “Типов договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя №22 от 03.12.1975г. на ОНС Костенец, при граници на
УПИ по скица: УПИ ХІV-1763, улица, УПИ І-1767, УПИ-ІІ-1768 и УПИ ІІІ-1769.

Начална цена

8 000.00 /осем хиляди/ лева

Краен срок

09.03.2009 год. до 09.04.2009 год

Още информация

Имотът е възбранен в полза на взискателя ТД “ДЖОКИНГ” ООД гр. Самоков за обезпечаване на вземането. Вписана е възбрана на 20.08.2007г. дв. вх. р. №2728/2007г., под №135, т.І, партидна книга№8935, 25230, 25231 на Служба по вписванията гр. Ихтиман.

Всички желаещи да огледат имота, могат да сторят това ВСЕКИ понеделник, сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочена по-горе.

Публичаната продан ще се проведе в сградата на Районен съд гр. Ихтиман при начална цена от 8 000.00 /осем хиляди/ лева.

ЗАДАТЪКЪТ в размер на 800.00 /осемстотин/ лева представляващ 10% върху началната цена на продаващия се имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК се внася предварително в ТБ “ЦКБ” АД – клон гр. Самоков по сметка IBAN: BG40 CECB 9790 5068 5619 00 и BIC: CECBBGSF на ЧСИ Георги Каримов, като вносния документ следва да се представи от наддавача в определения срок през времетраенето на публичната продан.

Кандидатите за купувачи през времетраенето на публичната продан могат да се явяват в канцеларията на РС гр. Ихтиман всеки присъствен ден, за да преглеждат книжата и правят наддавателни предложения.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

Предложенията се подават в канцеларията на РС гр. Ихтиман, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден – 09.04.2009г. в 17.00ч.

За контакт

Частен съдебен изпълнител  - Георги Каримов

Телефон

0722 / 6 01 83

Елекронна поща

gkarimov@abv.bg

Адрес

гр. Самоков, ул. Македония  №33

Уеб сайт

 www.karimov.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

ЖИЛИЩЕ

Местонахождение

гр. Вълчи дол.

Описание

 

ЖИЛИЩЕ, представляващо втори етаж от жилищна сграда, състоящо се от кухня, дневна, три спални, коридор, санитарни възли и вход на първия етаж, с разгърната площ от 139 /сто тридесет и девет/ кв.м., построена в дворно място с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м., съставляващо УПИ ХІ-250 /единадесети – двеста и петдесет/ в квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на гр. Вълчи дол.

Начална цена

11 954 /единадесет хиляди деветстотин петдесет и четири/ лв.

Краен срок

09.03.2009 г. до 09.04.2009

Още информация

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на РС гр. Девня, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 09.03.2009 г. до 08.04.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 16.00 до 18.00 часа по местонахождението му гр. Вълчи дол, бул. „Васил Левски” № 5А.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400150.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РС гр. Девня, всеки делничен ден от понеделник до петък от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 10.04.2008 г. в 12.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РС гр. Девня, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Местонахождение

гр. Суворово, община Суворово, област Варна

Описание

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХІІІ-1637 /тринадесет - римско, хиляда шестстотин тридесет и седем - арабско/  с площ 422.00 /четиристотин двадесет и два/ кв. м., находящи се в квартал 112 /сто и дванадесет/ по плана на гр. Суворово, община Суворово, област Варна с административен адрес – улица „Ильо Войвода” № 1 /едно/, при граници на УПИ съгласно представена скица:

 • автоспирка, улица, УПИ с № ХІ-1248, УПИ с № ХІV-1243 и улица, и граници съгласно предходен документ за собственост: централен площад, задънена улица, УПИ с № ХІІ-1245 и УПИ с № ХІ-1248,

 • ведно с построените в гореописания имот ТРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 161.00 /сто шестдесет и един/ кв.м. и разгъната застроена площ от 664.00 /шестстотин шестдесет и четири/ кв. м., състояща се от ресторант-механа, кафе-бар, жилище и хотелска част, и ГАРАЖ със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м.

Начална цена

413 550 /четиристотин и тринадесет хиляди петстотин и петдесет/ лв.

Краен срок

от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г.

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.


На основание чл. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 413 550 /четиристотин и тринадесет хиляди петстотин и петдесет/ лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на РС гр. Девня, всеки присъствен ден от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му гр. Суворово.    

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400240.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РС гр. Девня,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 10.04.2009 г. в 11 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РС гр. Девня, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Версия за печат на обявите !
 
 
.

обучение на куче обучение на куче kucheta ku4eta

.
 
 
Развлечение
 
 
Правни услуги
 
 
.

Незаконни ипотеки незаконни кредити колективен иск срещу банка

.
 
 
 
 
 
 
Уеб дизайн
 
 
 
 
Интересно
 
 
Любопитно
 
 
Данъци
 
 
Мебели за Вас
 

 За SadebenIzpalnitel.com | Вземи своя сайт сега | Регистрация на съдебни изпълнители | Реклама | Елекронен брокер | Контакти с нас

 
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
 

Дизайн и поддръжка :  Петър Богданов  и  www.vsi4ko.net  . © 2006. Всички права запазени

към върха на страницата