ВСИЧКИ, които имат сключени „Договори за банков кредит със сключена застраховка „Живот на получатели на кредити” в „ДЗИ” АД ( „наследени” от Пощенска банка) и ипотечни договори за обезпечаване на тези кредити НЕКА СЕ ОБАДЯТ, посредством контактната форма на този сайт, за да бъдат отървани от банкерското робство, да спасят парите и ипокераните си имоти и да получат полагащите им се обезщетения от тази банка, чрез готовия за предявяване колекгивен иск срещу Пощенска банка ! ВСИЧКИ, които имат сключени договори за ипотечни кредити БЕЗ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОДИ с банки : „Пиреос”, „Райфайзен”, „ДСК” , „Пощенска банка” и „ОББ” НЕКА СЪЩО СЕ ОБАДЯТ, за да бъдат отървани от банкерското робство , чрез готовите за предявяване колекгивни искове срещу тези банки !
 
Съд.  изпълнители
 
 
Продажби и обяви
 
 
Нашите услуги
 
 
Контакти
.

Имате въпрос ?

Попитайте

.
 
 
Информация за Вас
 
 
Портала  в  числа
.

Посещения досега

768 648

Средно месечно

61 327

Средно дневно

2 036

.
 

 

Продажби от съдебни изпълнители     Продажби от частни лица и фирми

Безплатни правни съвети. Внимание !!! 

Пазете си парите,  необходими за депозити при участие в търгове за обявени за публична продан имоти, за да не „изгорите” и Вие. 

Този първи портал на съдебните изпълнители бе създаден с цел една законосъобразна дейност и създателите му, продължават да се придържат към тези свои цели .

С оглед на това повтаряме :

Пазете си парите,  необходими за депозити за участие в търгове за обявени за публична продан имоти, за да не „изгорите” и Вие. 

ФАКТ ПЪРВИ : Оказа се, че поради неизпълнение на служебните си задъл- жения , които са наложени, както от Общоевропейското законодателство и така и от Решенията на съда в Страстбург много от гражданските съдии, изда- ващи изпълнителни листове НЕ проверяват служебно дали представяните им от банките Кредитни и Ипотечни договори СА ЗАКОносъобразни (прав но-валидни) и издават изпълнителни листове въз основа на едни абсо- лютно НЕзаконнни (нищожни) кредитни и абсолютно НЕзаконни (нищожни) ипотечни договори и абсолютно недействителни ипотеки .

ФАКТ ВТОРИ  :  проверка дали са законни или са противозаконни кредитните и ипотечните договори също така НЕ ПРАВЯТ И СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕ- ЛИ (те за разлика от гражданските съдии нямат такива задължения)  и започват изпълнителни процеси за продажби на имоти, без да се интересуват от законността на предоставяните им ОТ банките кредитни и ипотечни договори, вледствие на което се оказа, че около 80% (осемдесет процента) от продаваните имоти се продават противо-законно, тъй като са незаконни (нищожни) кредитните и ипотечните договори , и ако е бил спазен закона – то е било невъзможно тези имоти да бъдат изнесени за продан .

ФАКТ ТРЕТИ :  През 2009 г. излезе от печат , в обем на четери тома , "смърто- носния" за банковия произвол, юридически бестселър ВСИЧКО ЗА СЛОМЯВАНЕТО НА БАНКОВИЯ ПРОИЗВОЛ- ОБЩО, СПЕ- ЦИАЛНО И ТОТАЛНО СЛОМЯВАНЕ.” - щракнете тук, за да го видите, известен още и като  Първият законен противо-бан- ков ЮМРУК  - сложил началото на серията процеси срещу банки, банкери и съдебни изпълнители .

ФАКТ ЧЕТВЪРТИ :  Вече огромен брой граждани – жертви на банковия про- извол,   както и значителен брой правозащитници се снабдиха с този "смър- тоносен" за банковия произвол юридически бестселър ВСИЧКО ЗА СЛО- МЯВАНЕТО НА БАНКОВИЯ ПРОИЗВОЛ - ОБЩО, СПЕЦИАЛНО И ТОТАЛНО СЛОМЯВАНЕ.” , който е написан на един общоразбираем език и от него разбраха и продължават да разбират, че имотите им противозаконно се изна- сят на публични продан, тъй като са нищожни (противозаконни) кредитните и ипотечните им  договори .

ФАКТ ПЕТИ :  Въз основа на споменатия бестселър все повече жертви на банковия произвол, след като са изнесени за продан имотите им , в хода на този изпълнителен процес – предявят искове за установяване нищожността (недействителността) на кредитните и ипотечните им договори, с които иско- ве също така искат осъждането на банки, банкери и съдебни изпълнители за репариране (заплащане) на причинените им от тези противозаконните про- дажби вреди .

- И какво става с Вас, ако участвувате в един такъв търг за продан на имот ?

АМИ ГУБИТЕ ПАРИТЕ СИ ВНЕСЕНИ ОТ ВАС КАТО ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕТЕ . ЗАЩО  и КАК ?

-  Ами като по време на търга (чиято процедура не е чак толкова бърза), граж- данинът (или фирмата), чийто имот се продава, предяви иск за установяване нищожността (недействителността) на кредитните и ипотечните им договори, с които искове също така искат осъждането на банки, банкери и съдебни из- пълнители за репариране (заплащане) на причинените им от тези противо- законните продажби вреди, ТО

  • ПРОВЕЖДНЕТО НА ТЪРГА (провеждането  на изпълнителния процес) СЕ СПИРА (като обезпечителна мярка за защита интересите на потър- певшия гражданин), докато с влезнало в сила съдебно решение (който процес , също не е чак толкова бърз ) НЕ бъде решено дали ипотеката е действителна (законна) или не и / или  дали и кредитният договор е действителен (законен) или не  .

- И какво става през всичките тези години с парите, които Вие сте внесли като депозити, за участие в един или друг търг ?

- АМИ ГУБИТЕ ГИ ЗА ЕДИН НЕМАЛЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ , докато се точат всичките тези съдебни дела .

През целия този перод НЕ можете да си ги вземете об- ратно, стоят си в банковата сметка на държавния или частния съдебен изпълнител, и чак когато излезе окончателното решение на гражданският съд – чак тогава , в зависимост от това какво е решил гражданския съд – може да си вземете парите обратно, ако съдът е решил, че ипотеката е противозаконна и / или, че кредитният договор е противозаконен, поради което продажбата се прекратява.

- Ако пък съдът реши, че ипотеката е законна и действителна - но при 80 %  подадени искови молби съдилищата решават че ипотеките и кредитните договори са противозаконни,   то Вашето участие в търга продължава, независимо дали на Вас вече не ви е дотегнало да чакате, години наред и независимо от това,  дали вече не сте загубили интерес да купите имота.

- Ако се откажете да продължите участието си в този търг, то пак ще загубите парите си.

- Какъв е Вашият правилен ход, за да не попаднете в този омагьосан кръг ?

- Ами преди да вземете решение да участвувате в един или друг търг – проучете кредитния  и ипотечния договор, и ако от това проучване разберете, че един от тях е противо-законен (без значения кой от двата) – то НЕ депозирайте пари за участие в този търг , защото е грамадна вероятността да ги загубите по гореописания начин.

  • А поради изключителната некомпетентност, професионална непригод- ност,  или злоумисъл на огромен брой на работещите в банковата сфе- ра, то се оказа, че противозаконните ипотечни договори (недействител- ните ипотеки) и противозаконните кредитни договори – са повече от 80 % (осемдесет процента) от всички сключени такива .

И така, тъй като създателите на този сайт нямат физическата възможност да проверяват дали са законни или са противозаконни ипотечните и кредитните договори, - респ. дали за законни или противозаконни провежданите търго- ве, то повече на тази страница , създателите на този портал няма да публику- ват обявления за продан, ЗА НЕ ИМ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА И ОТ ТЯХ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТИЕ В ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ГРАЖДАНИ .

За повече информация по този въпрос, кликнете тук : „Всичко за сломя- ването на Банковия произвол – общо, специално и тотално сло- мяване”. Първият законен противобанков юмрук , чиито създатели, също така са и основатели на Международния Народо-Правозащитен Съюз на Антибандиските сили, чиито цели са изложени в друг бестселър „Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм”, като (проект на ) Закон №1 в тази книга (програма) е :

·   „Законът за унищожаване на бандитизма в банковото и кредитното дело”

За повече информация по този въпрос  кликнете тук : Съюз на Анти-бандитските Сили

 
 
.

обучение на куче обучение на куче kucheta ku4eta

.
 
 
Развлечение
 
 
Правни услуги
 
 
.

Незаконни ипотеки незаконни кредити колективен иск срещу банка

.
 
 
 
 
 
 
Уеб дизайн
 
 
 
 
Интересно
 
 
Любопитно
 
 
Данъци
 
 
Мебели за Вас
 

 За SadebenIzpalnitel.com | Вземи своя сайт сега | Регистрация на съдебни изпълнители | Реклама | Елекронен брокер | Контакти с нас

 
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
 

Дизайн и поддръжка :  Петър Богданов  и  www.vsi4ko.net  . © 2006. Всички права запазени

към върха на страницата